Fraktionsvorstand


Fraktionsvorsitz

Helmut Trost

Vorstand

Inge Krämer

Vorstand

Jochen Haut


Fraktionsmitglieder


Ratsfrau

Lisa Vogel

Ratsherr

Tiemo Olesen

Ratsherr

Axel Kohrt

Ratsfrau

Barbara Kaun

Ratsfrau

Cynthia Kienaß